Všeobecné obchodné podmienky

1. Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www,gamegolf.sk/g-shop. Podmienky bližšie definujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu,  t.j. predávajúceho, ktorým je firma GAME GOLF s.r.o., IČO: 50282557, IČDPH: SK2120257744.  so sídlom Horné Pršany 147, 97405 Horné Pršany , právnická osoba zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Banskej Bxstrici, Oddiel:  Sro Vložka číslo:  29661/S (ďalej len „predávajúci“) a kupujúceho, resp. spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“)).

Zmluvné vzťahy založené medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru na diaľku sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho Základné ustanovenia

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci (dodávateľ) 

– je firma GAME GOLF s.r.om,Horné Pršany 147, 97405 Horné Pršany, ICO: 50282557, DIC:2120257744, IC DPH:SK2120257744 Predávajúci je platcom DPH. Predávajúci priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci – je osoba, ktorá je spotrebiteľ, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Tovar – fyzický predmet kúpy ponúkaný na predaj prostredníctvom elektronického obchodu www,gamegolf.sk/g-shop 

Služba – úkony spojené s predajom a dopravou tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu kupujúcemu.

Písomné prílohy – dodací list,  faktúra, štítok s informáciami o zásielke.

Celková kúpna cena  – vypočítaná celková cena za objednaný tovar vrátane služieb a vedľajších služieb.

Kontaktné údaje:

(v pracovné dni 07:00 – 18:00)

Mobilný telefón: +421 949313350
Email: info@gamegolf.sk
IBAN: SK1183300000002901026231
BIC: FIOZSKBAXXX

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Zoznam produktov na stránkach www.gamegolf.sk/e-shop je katalógom bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých zobrazených položiek. Dostupnosť tovaru bude vždy po overení potvrdená. Pre stanovenie kúpnej ceny je určujúca cena tovaru zobrazovaná webovým rozhraním v dobe overenia objednávky.
Po určení objednávky je potrebné urobiť nasledujúce: Kupujúci vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a odošle objednávku. Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú poštovú alebo fakturačnú adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v internetovom obchode www.gamegolf.sk/e-shop. Kupujúci má možnosť pred odoslaním objednávky túto objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
Aby objednávka v elektronickom obchode www.gamegolf.sk/e-shop bola akceptovaná, musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  • – Identifikácia predávajúceho

  • – Identifikácia kupujúceho (Fakturačná adresa)– meno, priezvisko, ulicu, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, e-mailovú adresu a telefónne číslo (v prípade, že kupujúci tieto údaje vyplnil pri registrácii do elektronického obchodu www.gamegolf.sk/e-shop, údaje sú v prihlásenom stave automaticky predvyplnené.)

  • – Doručovacia adresa – meno, priezvisko, ulica, popisné číslo, mesto, PSČ, štát, telefónne číslo a e-mail. (v prípade, že dodacia adresa sa líši od fakturačnej).

  • – kód a požadovaný počet kusov jednotlivých produktov, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (vyplní systém e-shopu na základe výberu tovaru kupujúceho)

  • – vybraný spôsob platby,

  • – vybraný spôsob dodania tovaru,

Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho vykoná predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, ak výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Kupujúci je následne informovaný o nedostupnosti objednaného produktu.
Umiestnením ponuky predaja tovaru na internetových stránkach vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar za uvedených podmienok. Kúpna zmluva vzniká okamihom overenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcim. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje , že sa oboznámil s vyššie uvedenými obchodnými podmienkami a bez výhrady s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený.
Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či kupujúceho, možno zmluvu uzatvoriť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva (objednávka kupujúceho) je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, v závislosti na tarifikácii telekomunikačných služieb, ktoré objednávateľ používa, a kupujúci si tieto náklady uhrádza sám.
Všetky ceny uvedené na webových stránkach www.gamegolf.sk/e-shop sú s DPH, a rozumejú sa ako ceny z expedičného skladu v Banskej Bystrici. Ceny produktov si môže kupujúci overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková kúpna cena za tovar a služby za uvedených podmienok vrátane súvisiacich poplatkov, a kupujúci bude vyzvaný k ich schváleniu.
Stornovanie objednávky

Kupujúci môžu bez udania dôvodu stornovať svoju objednávku až do jej overenia predávajúcim. Kupujúci má ďalej podľa §7 Zákona č. 102/2014 Z.z. právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Predávajúci má taktiež právo odmietnuť objednávku, ak kupujúci opakovane neplní svoj záväzok odobrať tovar a zaplatiť kúpnu cenu aj so súvisiacimi poplatkami.
Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

3. Zaslanie tovaru

Predávajúci po doručení objednávky zašle kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky emailom označeným ako „Doručenie objednávky“. Objednávku je možné potvrdiť aj telefonicky. Pri telefonickom potvrdení objednávky si predávajúci a kupujúci potvrdia jej obsah, hlavne druh tovaru, počet kusov, písomné prílohy, ktoré tvoria prílohu tovaru, cenu za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Dodacia lehota

Ak je objednaný tovar v okamihu objednávky na sklade, bude expedovaný nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. Dodacia lehota závisí ďalej od zvoleného spôsobu prepravy. V rámci UPS je štandardná lehota doručenia tovaru do dvoch pracovných dní od overenia objednávky.

Spôsob dopravy

Dopravu objednávky na určenú adresu zaisťuje predávajúci iba na územie Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám, podľa predávajúcim vymedzených spôsobov dopravy.

Spôsob platby

Kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Spôsoby úhrady ceny zahŕňajú ceny vrátane DPH. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou pri prevzatí tovaru alebo elektronicky prostredníctvom platobného príkazu. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod k použitiu výrobku, ak to daný výrobok vyžaduje. Daňový doklad kupujúci prevezme spolu s tovarom.

Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru od dopravcu kupujúci skontroluje obsah a stav zásielky, či nie je zásielka poškodená. V prípade mechanického poškodenia obalu výrobku alebo výrobku samotného je kupujúci povinný spísať za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Kupujúci má taktiež v tomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. Podpísaním dodacieho listu prepravcovi kupujúci  súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazil mechanicky nepoškodený.

Spotrebiteľ by mal vo vlastnom záujme tieto kroky podniknúť, vyhne sa tak neskorším problémom plynúcim zo zodpovednosti za vady, ktoré vznikli v dôsledku prepravy (mechanického poškodenia tovaru). Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo na uplatnenie reklamácie.

Osobný odber tovaru

Tovar je kupujúcemu k dispozícii na ním zvolenej pobočke (ak pri objednávke zvolí osobný odber) po dobu 7 kalendárnych dní od overenia objednávky.

4. Reklamácia tovaru

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamáciu tovaru.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku stanovenú Občianskym zákonníkom t.j. 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene veci alebo jej súčasti, začína plynúť nová záruka v dĺžke 24 mesiacov.

Na žiadosť spotrebiteľa predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu vydať kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci údaje, ktoré musí obsahovať záručný list. Pokiaľ je poskytovaná dlhšia ako zákonná záruka, predávajúci určí podmienky a rozsah predĺženia záruky v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, IČO, sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu, obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom či mechanickým poškodením. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu a nie je ju ani možné ako takú reklamovať.

Rozpor s kúpnou zmluvou

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Zhodou s kúpnou zmluvou sa hlavne rozumie, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim bez vád, ďalej preukazuje akosť a úžitkové vlastnosti požadované zmluvou, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takéhoto druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre používanie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Postup reklamácie

Pokiaľ chce kupujúci reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.gamegolf.sk/e-shop, odporúčame oznámiť túto skutočnosť čo najskôr e-mailom alebo telefonicky. Do dvoch pracovných dní bude kupujúcemu zaslaný formulár „Reklamačný list“, ktorý Vám reklamáciu zjednoduší.Vyplnený formulár obsahuje: meno kupujúceho, adresu, telefón, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby produktu, prípadne ako chyba produktu vznikla, alebo ako sa chyba prejavuje. Pokiaľ reklamujete tovar iným spôsobom, je vhodné tieto skutočnosti rovnako uviesť. Prevzatý tovar bude testovaný iba na uvedenú chybu. Zaslanie tohto dokumentu výrazne zjednoduší identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zásielky, u ktorých nebude jasné prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi na jeho náklady. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela na adresu: GAME GOLF s.r.o, Horné Pršany 147, 97405 Horné Pršany

Tovar je vhodné zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov na uplatnenie reklamácie v nutnej výške k bezpečnému doručeniu (kupujúci musí doložiť doklad k tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a predávajúci bude kupujúcemu účtovať prepravné náklady tovaru spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Vybavenie reklamácie

O reklamácii sa spravidla rozhodne ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci vyrozumie spotrebiteľa o výsledku reklamácie  emailom. Po uplynutí uvedenej lehoty, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Predávajúci spotrebiteľovi vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vyriadenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Obdobným spôsobom ako reklamácie sa vybavujú aj sťažnosti a podnety spotrebiteľov.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV PRI REKLAMÁCII

  1. 1. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo požiadať predávajúceho www.gamegolf.sk/e-shop o nápravu spôsobu vybavenia reklamácie alebo ak má pocit, že boli v procese reklamácie porušené jeho práva. Žiadosť spotrebiteľ zasiela e-mailom na info@gamegolf.sk . Pokiaľ predávajúci odpovie zamietnutím alebo do 30 dní neodpovie vôbec, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú orgány a oprávnené právnické osoby, ktorých zoznam nájdete na stránke ministerstva hospodárstva https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 . Návrh možno podať spôsobom, ktorý je bližšie špecifikovaný v §12 zákona 391/2015 Z.z.

  2. 2. Sťažnosť môže spotrebiteľ podať taktiež on-line pomocou platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorú nájde na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK .

Alternatívne riešenie sporov môže začať iba spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania ani zamestnania. Alternatívne riešenie sporov nemožno začať v prípade, že hodnota sporu je menšia ako 100€. Subjekt alternatívneho riešenia sporov  môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporov do maximálnej výšky 50€ s DPH. Alternatívne riešenie sporov sa týka iba zmlúv uzatvorených na diaľku.

reklamacny-formular-eshop formular-pre-odstupenie

reklamacny-formular-eshop

5. Ochrana osobných údajov

Spôsob a podmienky spracúvania osobných údajov kupujúceho, ku ktorým dochádza na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle týchto obchodných podmienok, ako aj informácie o právach kupujúceho ako dotknutej osoby sú špecifikované v prílohe-Spracovanie osobných údajov  GDPR.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.01.2024

 

Nákupný košík
Návrat hore